top of page

Regulamin sklepu

Regulamin korzystania ze Sklepu Internetowego Migoya z dnia 17.10.2023

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy Migoya prowadzony pod adresem https://www.migoya.pl/ jest platformą internetową, której operatorem jest Migoya, z siedzibą w Białymstoku , pod adresem ul. Ryszarda Kaczorowskiego 14/120, 15-375 Białystok , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP 9662123864, REGON 381259671.

2. Niniejszy Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Migoya, zwaną dalej Migoya oraz korzystania ze Sklepu Internetowego Migoya, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

§2 Słowniczek

Sklep Internetowy Migoya – sklep działający pod adresem https://www.migoya.pl/, w którym Migoya sprzedaje Produkty znajdujące się w jego ofercie, za pośrednictwem sieci Internet;

Magazyn – miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów;

Czas realizacji zamówienia – orientacyjny czas od zarejestrowania zamówienia w internetowej bazie danych Sklepu Internetowego Migoya do chwili dostarczenia zamówionych Produktów przez firmę kurierską, na adres wskazany przez Klienta;

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz Produktów, które są oferowane w Sklepie Internetowym Migoya. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego Migoya służące do realizacji składanych przez nich zamówień oraz – o ile Klient wyraził zgodę – do celów marketingowych; Koszyk – element Sklepu Internetowego Migoya, za pomocą którego Klient składając zamówienie precyzuje jego szczegóły takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności itp.;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu produktów niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Klient – Konsument lub inna osoba dokonująca zakupu produktów;

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym Migoya, na której przedstawione są informacje na temat produktu takie jak nazwa, pojemność opakowania jednostkowego, dostępność w magazynie;

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego Migoya podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową;

Zamówienie – złożenie przez Klienta oferty zakupu produktów w Sklepie Internetowym Migoya, polegające na wskazaniu w koszyku kupowanych Produktów oraz sposobu dostawy i płatności;

Produkt – produkt oferowany w Sklepie Internetowym Migoya;

Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę Sklepu Internetowego Migoya.

§ 3 Warunki techniczne

Migoya dokłada starań, aby zapewnić możliwość korzystania ze Sklepu Internetowego Migoya przez użytkowników posługujących się różnymi popularnymi przeglądarkami internetowymi. Korzystanie ze Sklepu Internetowego Migoya zapewnia spełnienie przez użytkownika następujących warunków technicznych:

1) komputer z dostępem do Internetu,

2) używanie jednej z następujących przeglądarek: a. Internet Explorer 10 lub nowsza, b. Firefox 37 lub nowsza, c. Chrome 42 lub nowsza,

3) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,

4) akceptacja plików cookies służących do poruszania się po Sklepie Internetowym Migoya.

§ 4 Rejestracja konta

1. Rejestracja konta nie jest konieczna w celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym Migoya, jednak umożliwia składanie kolejnych Zamówień bez konieczności ponownego podawania swoich danych osobowych (z wyjątkiem loginu i hasła).

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza elektronicznego na stronie Sklepu Internetowego Migoya i aktywację konta.

3. Po przesłaniu formularza elektronicznego, Użytkownik otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny. Aktywacja konta następuje z chwilą kliknięcia na podany link.

4. Z chwilą aktywacji konta zostaje zawarta umowa o nieodpłatne świadczenie przez Migoya usługi prowadzenia konta Użytkownika.

5. Umowa wskazana w ustępie poprzedzającym może być rozwiązana przez Użytkownika w każdym czasie, poprzez przesłanie Migoya, stosownego oświadczenia, np. w formie elektronicznej.

§ 5 Warunki realizacji Zamówienia

1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Przetwarzania Danych Osobowych (zasady Polityki Prywatności TUTAJ>).

2. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, za pośrednictwem strony internetowej https://www.migoya.pl/ poprzez wskazanie na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie poprzez wskazanie w koszyku sposobu odbioru i płatności za zaznaczone produkty. Klient potwierdza złożenie zamówienia kliknięciem na przycisk „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE I ZAPŁAĆ”.

3. Informacje przedstawione za stronie nie stanowią oferty Migoya w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Klienta.

4. Klient składając Zamówienie, składa ofertę zakupu wybranych przez siebie produktów Migoya.

5. Składając zamówienie (w koszyku), Klient wskazuje: - zamawiane produkty; - adres, na jaki mają być dostarczone produkty oraz adres właściwy do wystawienia faktury; - sposób dostawy; - sposób dokonania płatności.

6. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Migoya informuje go mailowo o przyjęciu Zamówienia.

7. Z chwilą potwierdzenia przez Migoya przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

8. Zamówione produkty będą dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu w terminie wynikającym z wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Sklep Internetowy Migoya zobowiązuje się do zorganizowania wysyłki w terminie 2 dni roboczych, następujących po dniu, w którym złożono zamówienie i przyjęto płatność (jeżeli wybrano inną formę płatności niż za pobraniem).

9. Możliwość skorzystania przez Klienta z określonego sposobu realizacji zamówienia może być czasowo blokowana, z uwagi na nieprzewidziane okoliczności (siłę wyższą).

10. W przypadku braku w magazynie produktu lub produktów objętych zamówieniem oraz braku możliwości sprowadzenia ich do Sklepu Internetowego Migoya w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy Migoya wyśle do Klienta, na podany przez niego adres e-mail wiadomość z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia poprzez:

a) anulowanie zamówienia lub

b) zrealizowanie zamówienia w części wynikającej z dostępności Produktów w Magazynie lub

c) zrealizowanie zamówienia w całości, w terminie późniejszym, uzgodnionym z Klientem.

§ 6 Kontakt z Migoya

1. Klient może skontaktować się z Migoya, oprócz korespondencji wysyłanej tradycyjnie, również telefonicznie pod numerem 570  611 848, mailowo pod adresem: kontakt@migoya.pl, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 poniżej (Migoya NIE zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną ).

2. Informacje na temat statusu zamówienia Migoya przekazuje na adres mailowy podany przez Klienta.

§ 7 Ceny Produktów

1. Sklep Internetowy Migoya zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie https://www.migoya.pl/ i oferuje Produkty znajdujące się w magazynie Sklepu Internetowego Migoya, za pośrednictwem sieci Internet.

2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego Migoya zamieszczone przy oferowanym produkcie: - zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich; -nie zawierają kosztów przesyłki; - nie zawierają ewentualnych opłat celnych.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego Migoya w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Informacja na temat ceny produktów wraz z kosztami przesyłki i ewentualnymi kosztami celnymi przedstawiana jest na stronie sklepu po dokonaniu przez Klienta wyboru sposobu dostawy produktów i formy płatności.

5. Sklep Internetowy Migoya zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach Produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Prawo, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

6. Promocje w Sklepie Internetowym Migoya nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

7. Ceny produktów w Sklepie Internetowym Migoya obowiązują jedynie przy złożeniu zamówienia indywidualnie przez Klienta za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej: https://www.migoya.pl/.

8. Do każdego zamówienia Sklep Internetowy Migoya wystawia fakturę VAT dla firm, osobie prywatnej paragon. Na życzenie osobie prywatnej wystawiana jest faktura VAT. Faktury wystawiane są wyłącznie w języku polskim.

§ 8 Formy płatności

1. Zamówienie obejmuje produkty znajdujące się w koszyku, w chwili złożenia zamówienia.

2. Zapłaty za produkty, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać na odległość poprzez:

a) przelew bankowy na rachunek Migoya;

b) płatność kartą płatniczą poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu;

c) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.

d) płatność kartą płatniczą poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, obsługiwany przez Przelewy24. z siedzibą w Poznaniu;

e) Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

3. Zapłata za produkty dokonywana przelewem lub kartą płatniczą powinna być zrealizowana niezwłocznie po złożeniu zamówienia, ale nie później niż w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

4. Zapłaty za produkty, które mają być dostarczone na terenie Polski można dokonać gotówką w chwili dostarczenia produktów za pośrednictwem kuriera, poczty polskiej lub w paczkomatach. 

5. W przypadku wybranych produktów, kategorii produktowych lub liczby zamawianych produktów Sklep Internetowy Migoya zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostawy lub form dokonania zapłaty, o czym Klient zostanie każdorazowo poinformowany przed złożeniem zamówienia.

§ 9 Czas realizacji Zamówień

1. Sklep Internetowy Migoya (w dniach roboczych) czas dostarczenia zamówionych produktów z magazynu do miejsca wskazanego przez Klienta. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu zapłaty za produkty (a w przypadku płatności pobraniowej – od przyjęcia zamówienia do realizacji) do chwili dostarczenia zamówionych produktów przez kuriera. Sklep Internetowy Migoya podaje czas realizacji zamówienia przy uwzględnieniu terminu dostawy przesyłek podawanych przez kuriera. Czas realizacji całego zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.

2. Zamówione produkty będą dostarczone za pośrednictwem kuriera pod adres wskazany w formularzu zamówieniowym na stronie Sklepu Internetowego Migoya.

3. Sklep Internetowy Migoya nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówionego produktu ze względu na podanie przez Klienta nieprawidłowego adresu. W takim przypadku Sklep Internetowy Migoya powiadomi Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia poprzez odpowiednią wiadomość e-mail. Ponowne wysłanie produktów pod nowy lub poprawiony adres jest możliwe pod warunkiem pokrycia przez Klienta kosztów kolejnej przesyłki.

§ 10 Reklamacje

1. Migoya ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi produkty wolne od wad.

2. Migoya odpowiada wobec Konsumentów, w tym przedsiębiorców dokonujących zakupu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością, za wady fizyczne i prawne produktów na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach (rękojmia).

3. Konsument może zgłosić reklamację pisemnie, telefonicznie pod numerem 570 611 848, mailowo pod adresem: kontakt@migoya.pl

4. Migoya rozpatruje reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od jej zgłoszenia i przesyła informację o sposobie jej rozpatrzenia na adres mailowy podany przez Konsumenta. Jeżeli Konsument zażądał wymiany produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Migoya nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

5. Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Migoya niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony albo naprawiany przez Migoya albo Migoya nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolną od wad.

6. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Migoya usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Migoya. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

7. Konsument nie może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni.

8. Zamiast oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, Konsument może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.

9. Migoya wymieni wadliwy produkt na wolny od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej.

10. Migoya może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego produktu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

11. Sprzedający nie odpowiada na podstawie rękojmi wobec Klientów innych niż Konsumenci.

12. Konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi. Informacje o dostępie do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§ 11 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży produktów w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie produktów.

3. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Migoya o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży produktów w drodze jednoznacznego oświadczenia. Migoya NIE zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy sprzedaży produktów, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży produktów, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Migoya zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Migoya), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Migoya zostało poinformowane o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży produktów, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.

7. Zwrotu płatności Migoya dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie wiąże się dla niego z kosztami. Migoya może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktów lub do czasu dostarczenia Migoya dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt/produkty Migoya lub przekazać je osobie upoważnionej przez Migoya do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Migoya zaproponowało, że samo odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów do Migoya, tj. na adres: Migoya, ul. Kaczorowskiego 14/120, 15-375 Białystok.

10. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży produktów nie przysługuje, jeżeli produkt został dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, które zostało otwarte po dostarczeniu, a Produktu takiego nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

§ 12 Dane osobowe Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klientów zawarte są w Polityce Prywatności.

§ 13 SPRZEDAWCA uczestniczy w programie porównywania cen w ramach usługi świadczonej przez serwis CENEO.pl administrowany przez Ceneo Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS 0000493884, REGON 302655470, NIP7792420393, . Jeżeli KUPUJĄCY wyrazi zgodę – serwis prześle do niego za pośrednictwem poczty elektronicznej ankietę służącą uzyskaniu opinii na temat transakcji dokonywanej w SKLEPIE INTERNETOWYM, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie ceneo.pl opinii wyrażonych przez klientów w rezultacie wypełnienia ankiet. Dane KUPUJĄCEGO zostaną przekazane do CENEO tylko po wcześniejszym wyrażeniu zgody.

§ 14 Prawa autorskie i inne Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego Migoya, w tym majątkowe prawa autorskie do layoutu strony lub jej elementów, prawo do korzystania z domeny przysługują Migoya.

§ 15 Treści dostarczane przez Użytkownika

1. Wystawienie opinii jest dobrowolne. Od maja 2021 dodanie opinii o zakupionym produkcie możliwe jest wyłącznie po zalogowaniu.

2. Sprzedawca weryfikuje Opinie za pomocą adresu e-mail użytego w procesie zakupowym danego produktu. Po miesiącu od dnia zakupu Kupujący otrzymuje maila zawierającego numer zamówienia oraz linki do zakupionych produktów, z prośbą o wystawienie opinii o zakupionym / użytkowanym produkcie. Opinia taka ma status "opinia potwierdzona zakupem". Opinie wystawione przed majem 2021, dodane przez użytkowników niezarejestrowanych i które nie są potwierdzone zakupem oznaczone są jako "opinia niepotwierdzona zakupem".

3. Sprzedający nie zmienia treści zamieszczonych Opinii.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

5. Migoya jest uprawnione do usunięcia wszelkich treści zamieszczonych przez Użytkownika, które są bezprawne lub co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie bezprawności.

§ 16 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, a w przypadku Klientów będących Konsumentami również przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

2. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy Migoya są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 20 października 2023 roku.

4. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Migoya w każdym czasie na następujących zasadach:

1) do zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu stosuje się zasady dotychczasowe;

2) do zamówień złożonych po opublikowaniu na stronie internetowej https://www.migoya.pl/ nowego lub zmienionego Regulaminu, stosuje się ten nowy lub zmieniony Regulamin, o ile Klient go zaakceptował. 

bottom of page